WSPÓŁPRACA

1 lutego 2019

„Współ­pra­cu­ją psz­czo­ły i mrów­ki, ry­by i sło­nie. Cza­sa­mi od te­go za­le­ży ich ży­cie. Współ­pra­cu­jąc, lu­dzie do­ko­nu­ją wiel­kich rze­czy” – Ja­ni­na Ochoj­ska.

 

Umie­jęt­ność współ­pra­cy to jed­na z bar­dziej ce­nio­nych kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­nych. Wpły­wa na re­la­cje z in­ny­mi ludź­mi i przy­da­je się za­rów­no w ży­ciu oso­bi­stym, jak i za­wo­do­wym. Łą­czy się ści­śle z in­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i za­le­ży od in­dy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji (tem­pe­ra­men­tu, cha­rak­te­ru), lecz bez niej nie­moż­li­we jest har­mo­nij­ne współ­brz­mie­nie z in­ny­mi.

źródło: https://balonblum.pl/artykuly/o-wspolpracy-miedzy-dziecmi